Področja dela

Medicinsko pravo

Odškodninsko pravo

Na področju odškodninskega prava nudimo zastopanje oškodovancem prometnih, delovnih nesreč in drugih življenjskih dogodkov. Prav tako nudim svetovanje in zastopanje v zvezi z uresničevanjem pravic iz naslova nezgodnih ali življenjskih zavarovanj.

Obligacijsko pravo

Na področju obligacijskega prava nudimo širok nabor storitev pravnega svetovanja, priprave in pravnega pregleda pogodb in drugih pravnih aktov ter zastopanja pred sodišči.

Delovno pravo

Nudimo celovit nabor storitev na področju delovnih razmerij tako za delodajalce, kot za delavce in javne uslužbence.

Gospodarsko pravo

Na področju gospodarskega prava nudimo pripravo pogodb, drugih pravnih aktov, pravno svetovanje in zastopanje v sporih med gospodarskimi subjekti.

Stvarno pravo

Na področju prava, povezanega z lastninskimi razmerji na stvareh nudimo pravno svetovanje, sestavo pravnih aktov in zastopanje pred sodišči.

Dedno pravo

Podobno kot na področju družinskega prava, tudi dednopravni odnosi velikokrat terjajo pravno svetovanje, kasneje pa tudi zastopanje v raznih pravdah, ki iz dednopravnega razmerja nastanejo.

Družinsko pravo

Pravo socialne varnosti

Na področju socialnega prava nudimo pravno svetovanje glede postopka in vsebine pravic iz socialnih zavarovanj ter zastopanje pred organi ZZZS, ZPIZ, ZZ, CSD ter Delovnim in socialnim sodiščem.

Pravo varstva potrošnikov

Na podlagi aktov EU pravo varstva potrošnikov pridobiva vse večji pomen, zaradi česar je potrebno poznati široko polje potrošniških pravic in načinov njihove uveljavitve.

Kazensko pravo

V okviru kazenskega prava nudimo obrambo obdolžencem, kot tudi zastopanje oškodovancev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih.